Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO
TISSOTOYS.EU
z dnia 25 sierpnia 2017 r.

SPIS TREŚCI

1.DEFINICJE
2.POSTANOWIENIA WSTĘPNE
3.SPRZEDAŻ TOWARÓW ORAZ PROCEDURA ICH ZAMAWIANIA
4.DOSTAWA
5.CENA I PŁATNOŚCI
6.PROJEKTOWANIE ORAZ KONTO
7 7.ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAJĄCEGO
8.ODSTĄPIENIE OD UMOWY
9.PRZEPISY SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
10.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
11.POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1.DEFINICJE


1. Sklep – sklep internetowy znajdujący się pod adresem http://www.sklep.tissotoys.eu/
2. Regulamin – niniejszy regulamin, normujący zasady korzystania ze Sklepu, będący integralną częścią Umowy zawieranej pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.
3. Strony – obie strony Umowy, Kupujący i Sprzedający.
4. Sprzedający - podmiot odpowiedzialny za funkcjonowanie Sklepu: TISSO INDUSTRY Krzysztof Harkawy, ul. Hagera 43, 41-800 Zabrze, NIP: 6481036143, REGON: 273802400, zarejestrowany w CEIDG prowadzonym przez Ministra Gospodarki.
5. Kupujący – podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu; Kupującym może być zarówno podmiot dokonujący zakupu w zakresie prowadzonej działalności, jak i Konsument.
6. Konsument – konsument w rozumieniu ustawy z 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr. 16, poz. 93, z późn. zm.)
7. Umowa –zawierana pomiędzy Stronami umowa, której integralną częścią jest Regulamin.
8. Użytkownik – osoba przeglądająca treści zawarte na stronach Sklepu.
9. Usługa – sprzedaż świadczona przez Sprzedającego, Projektowanie oraz Konto.
10. Konto - dostępna dla Użytkownika tylko po zalogowaniu się część Sklepu, w której Użytkownik może dodawać, modyfikować i usuwać swoje dane osobowe oraz inne dane, a także korzystać z poszczególnych funkcjonalności Konta.
11. Projektowanie – świadczona przez Sprzedającego usługa, polegająca na umożliwieniu Kupującemu zakupienia zaprojektowanego przez siebie przybornika biurkowego.
12. Towary – towary sprzedawane w Sklepie, głównie zabawki dziecięce oraz artykuły biurowe.
13. Polityka Cookies – polityka Sklepu odnosząca się do zasad posługiwania się plikami cookies, opublikowana pod adresem: http://sklep.tissotoys.pl/?polityka-prywatnosci,35
14. Cookies – pliki cookies w rozumieniu przepisów Polityki Cookies.

2.POSTANOWIENIA WSTĘPNE


§ 1

1. Regulamin został utworzony na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz. 1204 z poźn. zm.).
2. Regulamin określa w szczególności:
a) rodzaj i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego;
b) warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną;
c) warunki zawierania i rozwiązywania Umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną;
d) tryb postępowania reklamacyjnego;

§ 2

1. Aby korzystać z Usługi, Kupujący musi zaakceptować Regulamin.
2. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż Towarów. Sprzedawane Towary wraz z dokładnym opisem i ceną prezentowane są na odnośnych podstronach Sklepu.
3. Umowa zawierana jest w języku polskim.
4. Umowa zawierana jest na gruncie prawa obowiązującego w Polsce.

§ 3

W celu uniknięcia błędów podczas korzystania z Usług, zalecane jest korzystanie z podłączonego do sieci Internet komputera klasy PC lub podobnego, wyposażonego w system operacyjny Windows, Linux lub MAC OS oraz przeglądarkę internetową Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox lub Safari.

§ 4

1. Przepisy Regulaminu nie uchybiają powszechnie obowiązującym przepisom prawa dotyczącym ochrony Konsumentów, w tym Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o Prawach Konsumenta .
2. Postanowienia Regulaminu niezgodne z powszechnie obowiązującymi normami prawa, uważa się za nieobowiązujące. W ich miejsce stosuje się odpowiednie normy powszechnie obowiązującego prawa.
3. Na żądanie Użytkownika wyrażone w jakiejkolwiek formie Sprzedający nieodpłatnie udostępnia mu Regulamin w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
4. Sprzedający nie stosuje kodeksu dobrych praktyk.

§ 5

Kontakt ze Sprzedającym odbywa się: telefonicznie – numer: 32-230-26-45 oraz e-mailem: office@tissotoys.eu. Korespondencję tradycyjną należy nadsyłać na adres siedziby Sprzedającego.

3.SPRZEDAŻ TOWARÓW ORAZ PROCEDURA ICH ZAMAWIANIA


§ 6

1. Kupujący składa zamówienie poprzez wypełnienie interaktywnego formularza zamówienia dostępnego na stronach Sklepu i przesłanie go do Sklepu, przy czym wybór zamawianych Towarów następuje poprzez ich dodanie do wirtualnego koszyka zakupowego. Formularz wypełniany jest zgodnie ze szczegółowymi wskazówkami widocznymi w trakcie wypełniania.
2. Kupujący wskazuje Towary, które chce zamówić. Kupujący podaje następujące dane: imię nazwisko/nazwę, adres zamieszkania/siedziby, adres do doręczeń, adres e-mail, nr telefonu, sposób płatności, sposób dostawy Towarów. Dodatkowo Kupujący podaje niezbędne dane do wystawienia faktury lub rachunku.
3. Kupującemu umożliwia się weryfikację i poprawienie danych dotyczących składanego zamówienia (przycisk „wstecz”).
4. Przed złożeniem zamówienia Kupujący powinien dokładnie zapoznać się z treścią Regulaminu oraz złożyć oświadczenie, czy akceptuje jego treść.
5. Procedura zakupu kończy się przez wciśnięcie przez Kupującego przycisku potwierdzającego złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty (przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub inny równoważny w treści). Jest to moment zawarcia Umowy.
6. Potwierdzenie złożenia zamówienia następuje w drodze przesłania Kupującemu wiadomości e-mail, w której Sprzedający potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji.

§ 7

1. Kupujący powinien zastosować się do wskazań zawartych w potwierdzeniu.
2. Niezależnie od przesłanych Kupujacemu informacji dotyczących Umowy, pełna treść Umowy jest utrwalana przez Sprzedającego w postaci zapisu elektronicznego umieszczanego w jego systemie informatycznym i jest udostępniana Kupującemu na jego wniosek.
3. W razie wykrycia błędów we wprowadzonych przez Kupującego danych, o których mowa w § 6 ust. 2, Kupujący może wystąpić o ich korektę, podając dane właściwe.

§ 8

Zamówienia można składać również :
a) za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: office@tissotoys.eu.;
b) drogą telefoniczną pod numerem : 32-230-26-45 (opłata według standardowych stawek operatora za połączenia wykonywane na numer komórkowy w komunikacji krajowej);

4.DOSTAWA


§ 9

1. Jeżeli Strony nie umówiły się inaczej, dostawa zamówionych Towarów następuje w najkrótszym możliwym terminie, nie dłuższym niż 30 dni od zawarcia Umowy. Przy płatności realizowanej w formie przedpłaty termin dostawy liczony jest od dnia zaksięgowania należności na koncie Sprzedającego. Standardowo dostawa realizowana jest w terminie 1-2 dni roboczych.
2. W przypadku, gdy Sprzedający nie spełnił swojego obowiązku dostarczenia Towarów w terminie określonym w ustępie poprzedzającym, Kupujący może wezwać Sprzedającego do dostarczenia Towarów w dodatkowym terminie stosownym do okoliczności. Jeżeli Sprzedający nie dostarczył Towarów w terminie określonym w ustępie poprzedzającym lub w dodatkowym terminie, Kupujący ma prawo rozwiązać Umowę. Przepis § 22 stosuje się.
3. W przypadku, gdy Kupujący ze swej winy nie odebrał Towarów dostarczonych przez Sprzedającego, Sprzedający wzywa go do ich odebrania w dodatkowym terminie stosownym do okoliczności. Jeżeli Kupujący nie odbierze Towarów w tym dodatkowym terminie, Sprzedający ma prawo rozwiązać Umowę. Przepis § 22 stosuje się.
4. Ustępy 1 i 2 powyżej nie mają zastosowania gdy Sprzedający z przyczyn niezależnych od niego odmówił dostarczenia Towarów lub w przypadku, gdy termin dostarczenia został uzgodniony z Kupującym indywidualnie i ma istotne znaczenie z uwagi na wszystkie okoliczności związane z zawarciem Umowy lub też w przypadku, gdy Kupujący informuje Sprzedającego przed zawarciem Umowy, że dostarczenie Towarów przed określonym dniem lub w określonym dniu ma istotne znaczenie. W takich przypadkach, jeżeli Sprzedający nie dostarczył Towarów w terminie uzgodnionym z Kupującym lub w terminie określonym w ust. 1, Kupujący ma prawo do natychmiastowego rozwiązania Umowy.
5. Po rozwiązaniu Umowy w myśl przepisów powyższych Sprzedający niezwłocznie dokonuje zwrotu całej kwoty zapłaconej w ramach Umowy.

§ 10

1. Dostawa zamówionych Towarów standardowo realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej ( Inpost ).
2. Zaleca się by Kupujący skontrolował stan przesyłki w momencie jej dostawy, a w przypadku widocznych uszkodzeń opakowania fakt ten zgłosił osobie doręczającej przesyłkę i, o ile jest to możliwe, przy jej udziale sporządził protokół szkody. Nieskontrolowanie przesyłki nie powoduje utraty uprawnień do zgłoszenia reklamacji.

5.CENA I PŁATNOŚCI


§ 11

1. Ceny Towarów podane są na stronach Sklepu.
2. Ceny Towarów podawane są w wersji ostatecznej, zawierającej wszelkie opłaty i podatki, w tym w szczególności obejmującej podatek VAT w obowiązującej stawce, z uwzględnieniem jednak przepisu ustępu poniższego.
3. Ceny Towarów nie zawierają kosztów przesyłki, które są przedstawiane Kupującemu w trakcie procedury zamawiania. Niezależnie, Kupujący może zapoznać się z obowiązującymi stawkami opłat za dostawę Towarów na odnośnych podstronach Sklepu.

§ 12

Kupujący otrzymuje wraz z przesyłką wedle swojego wyboru paragon lub rachunek.

§ 13

1. Koszty poszczególnych opcji dostawy Towarów określone są w trakcie składania zamówienia na odnośnych podstronach Sklepu. Wybór opcji dostawy należy do Kupującego.
2. Strony mogą umówić się na dostawę Towarów przy użyciu innej opcji, niewskazanej w sposób określony w ustępie poprzedzającym.
3. Jeżeli koszty transportu z uwagi na charakter zamówienia lub rozmiar zamówionych Towarów nie pozwalają na wcześniejsze obliczenie ceny, zostanie ona określona na podstawie ogólnie obowiązujących stawek danego przewoźnika. W tym wypadku Kupujący może wybrać jako przewoźnika inny podmiot niż wskazany w § 10 ust. 1.

§ 14

Kupujący wybiera jedną z poniższych form płatności:
a) za pobraniem – Kupujący należność za Towary i przesyłkę uiszcza przy odbiorze paczki na poczcie lub doręczycielowi;
b) przelewem – należność za Towary Kupujący przedpłaca na konto Sprzedającego o nr: 66 1020 2401 0000 0002 0562 2560;

6.PROJEKTOWANIE ORAZ KONTO


§ 15

1. Usługa Projektowania świadczona jest przez Sprzedającego na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
2. Kupujący ma możliwość zaprojektowania oraz zakupienia własnego przybornika biurkowego poprzez skorzystanie z udostępnianego przez Sprzedającego interaktywnego oprogramowania, które zamieszczone jest na stronach Sklepu (konfigurator przyborników biurkowych).
3. Aby skorzystać z oprogramowania, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Kupujący powinien mieć na swoim urządzeniu zainstalowaną multimedialną wtyczkę do przeglądarek internetowych Adobe Flash Player. Kupujący przed pierwszym skorzystaniem z oprogramowania powinien zezwolić na uruchomienie wtyczki Adobe Flash Player na stronach Sklepu.
4. Korzystanie z udostępnianego przez Sprzedającego oprogramowania jest bezpłatne.
5. Kupujący po stworzeniu zaprojektowanego przez siebie przybornika biurkowego może zapoznać się z ceną jego kupna, która wyświetlana jest na stronie.
6. Kupujący może dokonać zakupu zaprojektowanego przez siebie przybornika biurkowego poprzez dodanie go do wirtualnego koszyka zakupowego oraz podjęcie czynności analogicznych dla zakupu pozostałych Towarów, opisanych w § 6 Regulaminu.
7. Kupujący może zamieścić na przyborniku biurkowym wybrany przez siebie napis. Treść wybranego przez Kupującego napisu nie może naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa i zasad współżycia społecznego.
8. Kupujący korzystający z usługi Projektowania wyraża zgodę na rozpoczęcie jej świadczenia przez Sprzedającego z chwilą rozpoczęcia korzystania z interaktywnego oprogramowania, o którym mowa w ust. 2. Jest to moment zawarcia Umowy o świadczenie usługi Projektowania. Zamknięcie przez Kupującego strony z interaktywnym oprogramowaniem jest momentem zakończenia Umowy o świadczenie usługi Projektowania.

§ 16

1. Założenie Konta jest fakultatywne dla Użytkowników chcących korzystać z Usług.
2. Konto ma na celu ułatwienie Użytkownikowi dokonywania zakupów za pomocą Sklepu.
3. Użytkownik korzystający z Usługi Konta wyraża zgodę na rozpoczęcie jej świadczenia przez Sprzedającego z chwilą założenia Konta.
4. Konto zostaje założone po wypełnieniu interaktywnego formularza zgłoszeniowego „nowe konto”.
5. Procedura wypełniania interaktywnego formularza obejmuje podanie danych wskazanych w § 6 ust. 2 zdanie drugie.
6. Dane do Konta każdy Użytkownik podaje dobrowolnie. Użytkownik ma możliwość samodzielnego uaktualniania swoich danych osobowych oraz usunięcia Konta.
7. Przed założeniem Konta Użytkownik powinien dokładnie zapoznać się z treścią Regulaminu oraz złożyć oświadczenie, czy akceptuje jego treść.
8. Po zatwierdzeniu wprowadzonych danych poprzez kliknięcie przycisku „zatwierdź” na ostatniej odsłonie interaktywnego formularza na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z kodem aktywacyjnym oraz warunki na jakich została zawarta Umowa.
9. Konto zostaje założone w momencie wprowadzenia kodu aktywacyjnego na stronie Sklepu, podania hasła do Konta i kliknięcia przycisku „załóż konto”. Jest to moment zawarcia Umowy.
10. Niezależnie od przesłanych Użytkownikowi informacji dotyczących Umowy, pełna treść Umowy jest utrwalana przez Sprzedającego w postaci zapisu elektronicznego umieszczanego w jego systemie informatycznym i jest udostępniana Użytkownikowi na jego wniosek.
11. Założenie Konta jest bezpłatne.
12. Użytkownik może usunąć Konto w dowolnym momencie. Moment usunięcia Konta przez Użytkownika jest momentem zakończenia Umowy o świadczenie usługi Konta.

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAJĄCEGO


§ 17

1. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Towary bez wad.
2. Sprzedający odpowiada wobec Kupującego za wady fizyczne i prawne Towarów w zakresie określonym Ustawą Kodeks Cywilny z 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.)

§ 18

1. Jeżeli Towar posiada wadę, Kupujący może:
a) żądać usunięcia wady przez Sprzedającego;
b) żądać wymiany Towaru na nowy;
c) żądać obniżenia ceny;
d) odstąpić od Umowy;
2. Kupujący nie może żądać obniżenia ceny ani odstąpić od Umowy jeżeli Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie.
3. Jeżeli Kupujący jest Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast zaproponowanej wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego.
4. W wypadku powtórnej wymiany lub naprawy Towaru ograniczenie możliwości odstąpienia od Umowy lub żądania obniżenia ceny, o którym mowa w ustępie 2, nie ma zastosowania.
5. W przypadku wady nieistotnej Kupujący nie może odstąpić od Umowy, nie traci jednak prawa do skorzystania z pozostałych uprawnień wymienionych w ust. 1 lit. a-c.
6. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu naprawy Towaru lub wymiany na nowy, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
7. Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca, który dokonał zakupu Towarów w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, Sprzedający może odmówić wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

§ 19

1. Reklamacje dotyczące Usług powinny być składane pisemnie na adres Sprzedającego. W piśmie zawierającym reklamację należy podać dane osoby reklamującej, nazwę i rodzaj Usługi, której reklamacja dotyczy oraz opisać przyczyny reklamacji.
2. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedający informuje Kupującego w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji w formie pisemnej (istotna jest data nadania przesyłki listowej przez Sprzedającego), a także w formie e-maila.
3. W przypadku nieuwzględnienia przez Sprzedającego reklamacji złożonej przez Kupującego, Sprzedający wraz z informacją o sposobie rozpatrzenia reklamacji poinformuje Kupującego o tym, czy wyraża zgodę na podjęcie przez Strony próby pozasądowego rozwiązania sporu.
4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady Towarów, jeśli wada zostanie stwierdzona po upływie dwóch lat od ich wydania Kupującemu. Roszczenia Kupującego przedawniają się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady Towaru. Termin przedawnienia nie może skończyć się przed upływem dwóch lat od wydania Towaru.

§ 20

1. Sprzedający informuje, iż Konsumentom korzystającym z Usług przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w których próbę rozwiązania zaistniałego sporu podejmuje neutralny i kompetentny podmiot nie powiązany z żadną ze Stron. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są m. in. w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników praw konsumentów, organizacji społecznych, do których statutowych zadań należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów http://www.polubowne.uokik.gov.pl/.
2. Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich w Polsce znajduje się w Rejestrze Podmiotów Uprawnionych prowadzonym przez UOKiK, dostępnym na stronie internetowej: https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php
3. Informacje oraz dostęp do Procedury Internetowego Rozstrzygania Sporów (ODR), która została opracowana przez Komisję Europejską, znajdują się na stronie internetowej: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show
4. Konsumentom przysługują także następujące, przykładowe sposoby skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów konsumenckich:
a) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich;
b) zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu;
c) zwrócenie się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);
5. Oprócz pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów konsumenckich Konsumentom przysługuje także uprawnienie do wszczęcia postępowania pojednawczego poprzez wniesienie do właściwego sądu wniosku o zawezwanie do próby ugodowej, a także skorzystanie w toku toczącego się postępowania sądowego z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych udostępniane są przez Prezesów Sądów Okręgowych.

§ 21

Ryzyko utraty lub uszkodzenia Towarów przechodzi na Kupującego w chwili wejścia przez niego lub osobę trzecią wskazaną przez niego, inną niż przewoźnik, w fizyczne posiadanie Towarów. Jednakże ryzyko to przechodzi na Kupującego z chwilą dostarczenia Towarów przewoźnikowi, jeżeli Kupujący samodzielnie wybrał przewoźnika i zlecił temu przewoźnikowi ich transport, a Sprzedający nie oferował takiej możliwości dostawy Towarów.

§ 22

W przypadku niewykonania Umowy przez Sprzedającego, Sprzedający obowiązany jest do naprawienia szkody z tego faktu wynikającej na zasadach określonych w ustawie z 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr. 16, poz. 93, z późn. zm. )

§ 23

Sprzedający nie udziela gwarancji na sprzedawane Towary.

8.ODSTĄPIENIE OD UMOWY


§ 24

1. Kupujący będący Konsumentem może zrezygnować z Towarów kupionych w Sklepie bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki (Prawo do odstąpienia od Umowy).
2. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje w wypadkach:
a. umowy, której przedmiotem jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
b. umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c. umowy, której przedmiotem jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
d. umowy, której przedmiotem jest Towar dostarczany w zamkniętym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych;
e. umowy, której przedmiotem jest Towar, który po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączony z innymi rzeczami;
f. umowy, której przedmiotem są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zamkniętym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
3. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy Kupujący poinformuje Sprzedającego o odstąpieniu w drodze jednoznacznego oświadczenia na piśmie lub pocztą elektroniczną przed upływem terminu do odstąpienia, a następnie na własny koszt odeśle Towary bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedającego o swoim odstąpieniu.
4. Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu zgodnie ze wzorem formularza znajdującym się na stronie internetowej Sklepu http://sklep.tissotoys.pl/?regulamin,4
5. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedający niezwłocznie zwróci Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów niestandardowego sposobu dostawy Towarów wybranego przez Kupującego oraz kosztów zwrotu Towarów Sprzedającemu). Zwrot płatności nastąpić może w tej samej formie, w której Kupujący dokonał płatności, bądź w innej formie wybranej przez Kupującego.
6. Sprzedający nie ponosi kosztów zwrotu Towarów w przypadku skorzystania przez Kupującego z Prawa odstąpienia od Umowy, co oznacza, że w takim wypadku Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towarów Sprzedającemu.

9.PRZEPISY SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW


§ 25

Przepisy § 26, § 27, § 28 § 29, § 30 oraz § 31 mają charakter przepisów szczególnych i odnoszą się tylko i wyłącznie do Kupujących niebędących Konsumentami.

§ 26

1. Umowa zostaje zawarta w chwili potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego.
2. Potwierdzenie zamówienia następuje poprzez przesłanie przez Sprzedającego wiadomości e-mail na adres Kupującego, w której Sprzedający potwierdza warunki Umowy wynikające ze złożonego zamówienia.

§ 27

Za opóźnienia wynikające z winy dostawcy Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.

§ 28

Kupujący skontroluje stan przesyłki w momencie jej dostawy, a w przypadku widocznych uszkodzeń opakowania fakt ten zgłosi osobie doręczającej przesyłkę i przy jej udziale sporządzi protokół szkody.

§ 29

Sprzedający może wymagać, aby w niektórych przypadkach Kupujący po złożeniu zamówienia wykonał przedpłatę sięgającą nie więcej niż 30% całości zamówienia.

§ 30

W przypadku gdy Kupujący nie jest Konsumentem Sprzedający zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niedotrzymania terminu dostawy lub niedostarczenia Towaru. W szczególności nie jest odpowiedzialny za przerwy w produkcji, utratę zysku lub straty pośrednie, powstające w wyniku niedostarczenia Towaru w danym terminie, lub dostarczenia Towaru, który okazał się wadliwy i tym samym wystąpiła konieczność jego reklamacji. Powstałe w ten sposób szkody nie mogą być podstawą roszczeń w stosunku do Sprzedającego.

§ 31

Strony ustalają, że nie są związane przepisami art. 66.1 par. 1-3 Kodeksu Cywilnego.

10.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


§ 32

1. Sprzedający jest administratorem danych osobowych uzyskanych od Kupującego.
2. Kupujący w toku procedury zamówienia Towarów, dobrowolnie podaje swoje dane osobowe w zakresie wymaganym przez Sprzedającego.
3. Uzyskane przez Sprzedającego dane osobowe są gromadzone i przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zawartej z Kupującym Umowy, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Uzyskane przez Sprzedającego dane osobowe w żadnym wypadku nie są przekazywane jakimkolwiek osobom trzecim.
4. W każdym czasie Kupujący może zobowiązać Sprzedającego, poprzez przesłanie stosownego zapytania, w tym również e-mailem, do udzielenia informacji o stanie przetwarzanych danych osobowych dotyczących jego osoby.
5. Kupującemu przysługuje również prawo do żądania usunięcia, uzupełnienia lub zmiany danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedającego. Sprzedający niezwłocznie zastosuje się do wystosowanego przez Kupującego żądania.
6. Sprzedający oświadcza, że spełnia wszelkie wymogi z zakresu przetwarzania danych osobowych, które nakładają na niego przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym przede wszystkim ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Sprzedający oświadcza także, że dokłada wszelkich starań w celu osiągnięcia jak najwyższego standardu ochrony danych osobowych przetwarzanych w jego firmie.

§ 33

1. Sklep posługuje się plikami Cookies.
2. Pliki Cookies mogą być instalowane na urządzeniu Użytkownika tylko i wyłącznie za jego wyraźną zgodą.
3. Szczegółowe zasady posługiwania się przez Sklep plikami Cookies określa Polityka Cookies.

11.POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 34

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do krótkotrwałych przerw technicznych w dostępie do Sklepu, spowodowanych konserwacją bądź aktualizacją danych na serwerze.
2. Sprzedający nie świadczy żadnych dodatkowych usług związanych z serwisem Towarów oprócz usług określonych w Regulaminie.

§ 35

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 sierpnia 2017 r.
2. Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Informacje o treści zmian Regulaminu są zamieszczane niezwłocznie na stronach Sklepu.
3. Zmiany obowiązują od dnia ich publikacji na stronach Sklepu i nie mają mocy wstecznej.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość